Yeast

เรามีเบียร์ลาเกอร์เพราะแมลงวันกับยีสต์บนต้นบีช

By: terminus
Writer
on Sun, 20/05/2012 - 00:46

ทุกวันนี้เบียร์ลาเกอร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลยอดนิยมของนักดื่มเบียร์ทั่วโลก เบียร์ลาเกอร์เป็นเบียร์ใสที่เกิดจากการหมักในอุณหภูมิต่ำ (ประมาณ 5 - 15 องศาเซลเซียส) ประวัติของเบียร์ลาเกอร์เริ่มต้นในคริสตศตวรรษที่ 16 จากการที่บาทหลวงของแคว้นบาวาเรียค้นพบว่ายีสต์ชนิดหนึ่งสามารถหมักเบียร์ได้ในอุณหภูมิต่ำและให้เบียร์ที่มีรสชาติดีกว่าเดิม จากนั้นยีสต์ชนิดนั้นก็ถูกใช้ในการหมักเบียร์ลาเกอร์เรื่อยมา

นักวิทยาศาสตร์สาธิตการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ได้เป็นครั้งแรก

By: terminus
Writer
on Sun, 22/01/2012 - 20:32

การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular life) เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของวิวัฒนาการชีวิตเท่าที่ได้เคยเกิดมาบนโลกนี้ นักชีววิทยาหลายคนเชื่อว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นจะต้องซับซ้อนและกินระยะเวลายาวนานหลายต่อหลายรุ่น

แต่การทดลองของทีมวิจัยที่นำโดย William Ratcliff แห่ง University of Minnesota ได้ใช้ยีสต์จำลองเหตุการณ์ของวิวัฒนาการการกำเนิดสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ถือเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสาธิตขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมาเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ในห้องทดลองได้...

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จ ในการทำแผนที่จีโนมยีสต์

By: Mr.JoH on Tue, 27/11/2007 - 21:46

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโต (Toronto University) ประสบความสำเร็จในการทำแผนที่จีโนม (Genome) ของยีสต์ กว่า 70,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพัฒนาเครื่องมือชนิดใหม่ ในการทำความเข้าใจ และทำนาย สภาพของเซลล์

Subscribe to RSS - Yeast