UN

[COP17/CMP7] การประชุมโลกร้อนครั้ง 17 เริ่มขึ้นแล้ว

By: terminus
Writer
on Mon, 28/11/2011 - 23:48

การประชุม COP17/CMP7 หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "การประชุมโลกร้อนครั้งที่ 17" ของสหประชาชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ณ เมือง Durban ประเทศแอฟริกาใต้

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2011 มีตัวแทนประเทศจาก 194 ประเทศเข้าร่วม

Subscribe to RSS - UN