Tree

คลื่น Wi-Fi อาจมีผลต่อการเติบโตของต้นไม้

By: lew
Writer
on Wed, 24/11/2010 - 22:21

รายงานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Wageningen ในประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่าต้นมะกอกที่ขึ้นใกล้กับเราท์เตอร์ Wi-Fi จะมีอาการเปลือกแตกร่อน,บวม, ซีด, และใบตาย โดยไม่สามารถหาไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุได้

การทดลองส่งคลื่นย่าน 2.4GHz ความแรง 100mW ซึ่งเป็นความแรงมาตรฐานเข้าสู่ต้นไม้ตัวระยะ 50 ถึง 300 เซนติเมตรต่อเนื่องกว่าสามเดือน ผลพบว่าต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดมีอาการเปลือกลอกและสีซีด

รายงานนี้ยังระบุว่าในตอนนี้ ต้นไม้ในเมืองที่มีอาการเดียวกันนี้ พบได้ในต้นไม้กว่าร้อยละ 70 ขณะที่สิบปีก่อนมีต้นไม่อาการเดียวกันเพียงร้อยละ 10

รู้จักกับ 'ต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดในโลก'

By: mk
Writer
on Thu, 18/03/2010 - 12:18

ต้นไม้ที่อายุยืนมากๆ มีอยู่หลายต้น เว็บไซต์ Wired คัดเลือกมาให้ดูจำนวนหนึ่ง

Subscribe to RSS - Tree