Theory of Special Relativity

อยากรู้ว่าเวลาของคุณเดินช้าลงไปเท่าไรแล้ว... There's an app for that!

By: terminus
Writer
on Tue, 12/04/2011 - 22:25

ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ (Einstein's theory of special relativity) เวลาของวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วกว่าจะวิ่งช้ากว่าเวลาของวัตถุที่เคลื่อนที่ช้ากว่า (ใช่ครับ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษบอกว่า "เวลา" ของแต่ละคนไม่เท่ากัน) ดังนั้นหากคุณนั่งบนยานอวกาศที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงสักรอบหนึ่ง พอคุณกลับมาที่โลกอีกครั้ง เพื่อนร่วมรุ่นคุณก็จะแก่แซงหน้าคุณไปอาจเป็นสิบๆ ปีก็ได้

Subscribe to RSS - Theory of Special Relativity