Suicide

อัตราการกระทำการุณยฆาตของชาวต่างชาติในสวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

By: mementototem
Writer
on Fri, 29/08/2014 - 20:30

การกระทำการุณยฆาต คือ การฆ่า หรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรค หรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่ได้ ได้ตายอย่างไม่เจ็บปวด ทางสวิตเซอร์แลนด์อนุญาตให้บุคคอื่นที่ไม่สนใจต่อการตายของบุคคลนั้นโดยตรงสามารถกระทำได้ การกระทำการุณยฆาตนั้นถูกกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ปี 1940 นอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วยังมี เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา ที่สามารถกระทำการุณยฆาตได้

น้ำดื่มผสมลิเธียมช่วยลดการฆ่าตัวตาย?

By: mk
Writer
on Sat, 02/05/2009 - 20:08

นักวิจัยจากญี่ปุ่นได้ตรวจสอบปริมาณของลิเธียมในน้ำดื่มบริเวณจังหวัด Oita ซึ่งมีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน และพบว่ามันอาจมีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายในบริเวณนั้น

ผลการค้นพบก็คือในบริเวณที่น้ำมีลิเธียมปริมาณมาก จะมีอัตราการฆ่าตัวตายต่ำกว่าที่อื่น อัตราเฉลี่ยของลิเธียมจะอยู่ที่ 0.7-59 ไมโครกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร นักวิจัยคาดว่าถ้ากินน้ำที่มีลิเธียมต่ำกว่าปกติ อาจจะเกิดผลต่อสมอง เนื่องจากคนส่วนมากคุ้นเคยกับน้ำประปาที่มีลิเธียมปริมาณจำนวนหนึ่งอยู่แล้ว

Subscribe to RSS - Suicide