Special report

เครื่องเร่งอนุภาค LHC กุญแจไขความลับของจักรวาล (2)

By: Mr.JoH on Fri, 12/09/2008 - 05:24

บทความนี้เป็นตอนจบของซีรีย์ เครื่องเร่งอนุภาค LHC กุญแจไขความลับของจักรวาล โดยจะเป็นการสรุป, ข้อคิดเห็น และผลที่ได้รับ จากการเดินเครื่องเมื่อวันที่ 10 กันยายน

เครื่องเร่งอนุภาค LHC กุญแจไขความลับของจักรวาล (1)

By: Mr.JoH on Tue, 09/09/2008 - 03:27

บท??ความ????นี้????????เป็น??????ตอน??แรก??ของ??ซีรีย์?? "เครื่องเร่งอนุภาค LHC กุญแจไข??ความ??ลับ????ของ??จักรวาล??? ??ความ??ยาว 2 ??ตอน?? เป้าหมาย??หลัก ก็??คือ?? ??ทำ????ความ????เข้า????ใจ????ให้????กับ??????คน??ทั่ว??ไป?? ว่าเครื่องเร่งอนุภาค LHC ??ไม่????ได้????น่า??กลัว??อย่าง??????ที่????หลาย??????คน??หวาดวิตก??กัน??

Subscribe to RSS - Special report