Sociobiology

พันธุกรรมแหวกช่องกำแพงประเพณีได้ง่ายกว่าวัฒนธรรม

By: terminus
Writer
on Thu, 07/02/2013 - 15:54

การที่มนุษย์รวมกลุ่มกันอยู่เป็นกลุ่มๆ แบ่งแยกตามวัฒนธรรมประเพณีและภาษาทำให้เกิด กำแพง ที่กั้นไม่ให้ข้อมูลทางพันธุกรรมและวัฒนธรรมไหลผ่านระหว่างกลุ่มได้อย่างสะดวกเสรี แต่นักชีววิทยาก็เชื่อกันมาตลอดและก็มีหลักฐานยืนยันพอสมควรที่แสดงให้เห็นว่าพันธุกรรมกับวัฒนธรรมนั้นแพร่คู่ขนานกันไป เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีในหมู่ประชากรที่ใช้ภาษา Austronesian เมื่อปี 2012 (Proc. R. Soc. B vol. 279 no. 1733) เป็นต้น

งานวิจัยในแอฟริกาชี้ "ศาสนาเป็นเครื่องมือให้ผู้ชายมั่นใจว่าจะไม่ถูกสวมเขา"

By: terminus
Writer
on Tue, 05/06/2012 - 18:54

คำสอนศาสนายอดนิยมห้าอันดับแรกของโลก อันได้แก่ คริสต์, พุทธ, ยิว, อิสลาม, ฮินดู ล้วนมีความเป็นสองมาตรฐานทางเพศอย่างน่าสงสัย ผู้หญิงมักจะอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าและต้องถูกกำกับดูแลโดยผู้ชาย นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันจะต้องมีทฤษฎีทางชีววิทยาซ่อนอยู่เบื้องหลัง

มนุษย์และชิมแปนซีตัดสินใจตามคนหมู่มาก

By: terminus
Writer
on Sun, 15/04/2012 - 04:33

ทีมวิจัยที่นำโดย Daniel Haun แห่ง Max Plank Institute for Evolutionary Anthropology ในเยอรมนี มีความสนใจว่า อิทธิพลของเพื่อนรอบข้างมีผลต่อการตัดสินใจของมนุษย์, ชิมแปนซี, และอุรังอุตังอย่างไร ทั้งสามชนิดเป็นลิงเอพ (ape) เหมือนกัน แต่มนุษย์และชิมแปนซีจับกลุ่มอยู่กันเป็นสังคม ขณะที่อุรังอุตังมักแยกชีวิตออกไปอยู่ตัวเองเดี่ยวๆ มากกว่า

ตัวต่อจดจำใบหน้าพวกเดียวกันได้เพื่อความสมานฉันท์ของรัง

By: terminus
Writer
on Sat, 03/12/2011 - 01:51

เมื่อปี 2002 Elizabeth Tibbetts แห่ง University of Michigan ศึกษาพบว่าตัวต่อกระดาษ Polistes fuscatus มีความสามารถในการแยกแยะใบหน้าของเพื่อนตัวต่อร่วมรังได้ เมื่อเธอลองเอาสีป้ายลงไปที่ลายบนท้องและหน้าของตัวต่อ แล้วปล่อยกลับเข้าไปในรัง เพื่อนตัวต่อร่วมรังจะมีท่าทางไม่ต้อนรับตัวต่อที่ถูกป้ายสีจนกระทั่งมันคุ้นกับกลิ่นตัวของต่อตัวนั้น และในปี 2008 เธอก็พบต่อไปอีกว่าสามารถจดจำใบหน้าของเพื่อนตัวต่อร่วมรังได้อย่างน้อยๆ ก็เป็นเวลา 2 สัปดาห์

มดแต่ละตัวคุยกับ "เพื่อน" ไม่เท่ากัน

By: terminus
Writer
on Fri, 15/04/2011 - 21:51

คนเราชอบคิดว่ามดทุกตัวที่อยู่ในรังเดียวกันก็เหมือนๆ กันหมด แต่งานวิจัยล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างมดแต่ละตัวในรังไม่ได้เท่ากันเสมอไปทุกตัว

มดเป็นสัตว์ที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยกลิ่น เปลือกลำตัวของมดจะมีสารที่เป็นกลิ่นเฉพาะของแต่ละตัว เพื่อนมดในรังจะคุยกันด้วยการเอาหนวดไปแตะๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เช่น แหล่งอาหาร ผู้ล่า เป็นต้น ทีมนักวิจัยที่นำโดย Noa Pinter-Wollman แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทดลองกับมด Pogonomyrmex barbatus โดยการถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์ว่ามดแต่ละตัวเอาหนวดไปแตะๆ กับมดกี่ตัว เมื่อไร กับตัวไหนบ้าง

Subscribe to RSS - Sociobiology