Racism

การเหยียดเพศและการเหยียดเชื้อชาติอาจอิงอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

By: terminus
Writer
on Mon, 14/11/2011 - 20:41

พฤติกรรมการเหยียดเพศ (sexism) และการเหยียดเชื้อชาติ (racism) เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสังคมยุคใหม่ที่ยอมรับความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคน แต่แม้ว่าคนเราจะแสดงความนิยมในความเสมอภาคมากเท่าไร ลึกๆ ในใจมันก็ต้องมีอคติอยู่บางอย่างด้วยกันทั้งนั้น อาจจะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตามแต่ละคน

ลิงรีซัสก็มีสองมาตรฐาน...แบ่งพวกฉัน-พวกเธอ

By: terminus
Writer
on Sat, 09/04/2011 - 21:07

นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อกันว่าอคติความลำเอียงต่อสมาชิกต่างกลุ่มเป็นพฤติกรรมที่มีมาจากปัจจัยทางสังคมของมนุษย์ แต่การทดลองเร็วๆ นี้กับลิงรีซัส (rhesus monkeys) ทำให้ความคิดนี้ต้องเปลี่ยนไป มันเป็นไปได้ว่าการเหยียดคนต่างเผ่า, ต่างกลุ่ม, ต่างศาสนา อาจจะถูกฝังไว้อยู่ในวิวัฒนาการตั้งแต่ที่บรรพบุรุษของเรายังเป็นแค่ลิงจ๋อผลัดกันหาเหากินอยู่เลย

Subscribe to RSS - Racism