Prostate cancer

รายงานสำรวจผู้ป่วยในสวีเดนพบการผ่าตัดมะเร็งต่อลูกหมากช่วยลดอัตราการตาย

By: lew
Writer
on Fri, 07/03/2014 - 02:46

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนักจนทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นมะเร็งที่ลุกลามช้า คำแนะนำในคนไข้ที่สูงอายุจึงอาจจะให้เฝ้าระวังโดยไม่ต้องผ่าตัด (watchful waiting) ขณะที่คนไข้ที่อายุยังต่ำกว่า 60 ปี แพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัด (radical prostatectomy) แต่รายงานการศึกษาผู้ป่วย 695 คนในช่วงปี 1989 ถึง 1999 และติดตามผลถึงปี 2012 แสดงให้เห็นว่าการผ่าตัดช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาวได้ดีกว่าการเฝ้าระวัง

นิ้วชี้-นิ้วนางบอกความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

By: terminus
Writer
on Mon, 06/12/2010 - 21:30

หลังจากข่าวที่แล้ว "นิ้วมือบอกความเข้มแข็งของเราได้" ใครที่ยังไม่ได้เอามือลง ก็ดูต่ออีกรอบ ส่วนคนที่เอามือลงแล้ว ก็ได้เวลายกมือกันขึ้นมาดูอีกครั้ง คราวนี้เตรียมใจไว้หน่อยก็ดี

นักวิทยาศาสตร์อังกฤษจากสองสถาบัน University of Warwick และ the Institute of Cancer Research ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล 15 ปี นับจาก ค.ศ. 1994 ถึง 2009 ของผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) กว่า 1,500 คน และผู้ชายปกติกว่า 3,000 คน พบว่าผู้ชายที่มีนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าผู้ชายที่มีนิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนาง

วิตามินอี แถวหน้าของการต่อสู้มะเร็งต่อมลูกหมาก

By: chobits_nizzy
Writer
on Wed, 20/10/2010 - 00:44

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดของโรคมะเร็งในประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy) ที่มีอยู่ และการรักษาด้วยฮอร์โมน (hormonal therapy) ไม่สามารถฆ่าเซลล์ต้นกำเนิดของมะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer stem cells; CSCs) ได้

อย่างไรก็ตามทีมวิจัยได้มีการค้นพบส่วนประกอบของวิตามินอี หรือสาร γ-T3 (gamma-tocotrienol) ที่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดของมะเร็งต่อมลูกหมากได้สำเร็จ และยับยั้งการเกิดซ้ำของโรค

Subscribe to RSS - Prostate cancer