Phonon Computer

คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยความร้อน !!!

By: Mr.JoH on Sun, 04/11/2007 - 20:32

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะใช้อิเล็กตรอนในการส่งและประมวลผลข้อมูล นอกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นฐาน ในปัจจุบันเรายังมี ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) ที่ใช้หลักการสปินของอิเล็กตรอน และ คอมพิวเตอร์แสง (Optical Computer) ที่ใช้หลักการของโฟตอน

แต่นักฟิสิกส์ชาวสิงคโปร์ อาจจะเป็นผู้ให้กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ขึ้นมา เมื่อเขาได้เสนอแนวคิดของคอมพิวเตอร์ชนิดที่สี่ขึ้นมา นั่นก็คือ โฟนอนคอมพิวเตอร์ (Phononnic Computer) ซึ่งใช้ความร้อนในการทำงาน

Subscribe to RSS - Phonon Computer