Monkey

ลิงรีซัสก็มีสองมาตรฐาน...แบ่งพวกฉัน-พวกเธอ

By: terminus
Writer
on Sat, 09/04/2011 - 21:07

นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อกันว่าอคติความลำเอียงต่อสมาชิกต่างกลุ่มเป็นพฤติกรรมที่มีมาจากปัจจัยทางสังคมของมนุษย์ แต่การทดลองเร็วๆ นี้กับลิงรีซัส (rhesus monkeys) ทำให้ความคิดนี้ต้องเปลี่ยนไป มันเป็นไปได้ว่าการเหยียดคนต่างเผ่า, ต่างกลุ่ม, ต่างศาสนา อาจจะถูกฝังไว้อยู่ในวิวัฒนาการตั้งแต่ที่บรรพบุรุษของเรายังเป็นแค่ลิงจ๋อผลัดกันหาเหากินอยู่เลย

ลิงสามารถควบคุมแขนหุ่นยนต์ผ่านสมองได้

By: Explorinex on Mon, 02/06/2008 - 01:29

รายงานผลการวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก นำทีมวิจัยโดนนายแอนดรูว์ ชวาทซ์ (Andrew Schwartz) ศึกษาระบบประสาทการควบคุมกล้ามเนื้อ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังได้

Subscribe to RSS - Monkey