Mathermatics

ท่าทางประกอบช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น

By: Mr.JoH on Mon, 05/11/2007 - 11:47

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago University) รายงานว่า การแสดงท่าทาง สามารถช่วยให้นักเรียน สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าปกติ

นักวิจัยได้ทำการทดลองจากการสุ่มตัวอย่างของนักเรียนจำนวน 176 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ใบอกให้ใช้ท่าทางประกอบ, บอกห้ามใช้ท่าทางประกอบ, และ ไม่บอกอะไรเลย

จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนที่มีการใช้ท่าทางประกอบการอธิบาย สามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่ถูกต้อง ได้มากกว่านักเรียนปกติถึง 4 เท่า

Subscribe to RSS - Mathermatics