Game Theory

Traveler's Dilemma: เมื่อทฤษฎีวิวัฒนาการจะมาช่วยไขปัญหาของทฤษฎีเกม

By: terminus
Writer
on Sun, 07/10/2012 - 21:48

ทฤษฎีเกมแบบคลาสสิก (classical game theory) สามารถทำนายการแข่งขันหรือเกมในสถานการณ์จริงได้หลายเกม แต่มันก็มีเกมอีกไม่น้อยที่ทฤษฎีเกมทำนายผลออกมาไม่ตรงกับผลการทดลอง หนึ่งในนั้น คือ เกมที่มีชื่อว่า "Traveler's Dilemma"

Traveler's Dilemma มีสถานการณ์สมมติตามนี้ (เกมฉบับดั้งเดิมไม่มีชื่อตัวละครและไม่ได้ระบุหน่วยเงินเป็นบาท แต่ผมจำเป็นต้องสมมติขึ้นเพื่อให้เห็นภาพในการอธิบาย)

ทฤษฎีเกมชี้สองมาตรฐานและคอร์รัปชันทำให้สังคมดำรงอยู่ได้

By: terminus
Writer
on Sun, 19/12/2010 - 00:50

แหนะ เห็นพาดหัวข่าวแล้ว คิดว่าผมพิมพ์ผิด/พิมพ์ตกอีกหละสิ ไม่ต้องคิดเลย ข่าวนี้มาอย่างนี้จริงๆ อ่านไม่ผิดหรอก ผลจากทฤษฎีเกมชี้ว่า "สองมาตรฐานและคอร์รัปชันทำให้สังคมดำรงอยู่ได้" และเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมด้วย

Subscribe to RSS - Game Theory