Fuel

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เก่าอย่าทิ้ง สามารถมาเติมเป็นน้ำมันได้

By: Mr.JoH on Mon, 12/05/2008 - 23:53

นักวิจัยจากโรมาเีนียและตุรกี ได้ทำการพัฒนากระบวนการที่ง่าย แต่ทรงประสิทธภาพ ในการนำแผงวงจรของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาแปรสภาพให้เป็นเชื้อเพลิง, พลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ นับเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับกวงการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เนื่องจากแแผงวงจร ประกอบไปด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น โลหะหนัก

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูง มีส่วนช่วยให้มลภาวะลดลง

By: Mr.JoH on Thu, 08/05/2008 - 19:09

ในภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอยู่ในปัจจุบัน อาจจะมีข้อดีที่แอบแฝงอยู่ในตัวของมันเอง เมื่อนักวิจัยจากสหรัฐพบว่า ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้มลภาวะที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกลดปริมาณลง

Chris Knittel นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการศึกษาข้อมูล ราคาน้ำมันย้อนหลังไปหลายสิบปี และพบความสัมพันธ์ของราคาน้ำมัน กับพฤติกรรมของผู้ใช้รถ พบว่าการซื้อรถที่กินน้ำมันอย่างพวก SUV หรือ รถกระบะ จะลดลง 13% ทุกๆ 1 เหรียญของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และในทิศทางเดียวกัน ก็ทำให้ปริมาณการซื้อรถที่มีประสิทธิภาพในการใ้ช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น 17% เช่นเดียวกัน

เปลี่ยนเชื้อราให้เป็นเชื้อเพลิง

By: Mr.JoH on Mon, 05/05/2008 - 02:00

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัย LOS ALAMOS, กระทรวงพลังงานสหรัฐ และสถาบันวิจัยจีโนม ได้ประกาศถึงความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมส่วนสำคัญ ของเชื้อรา Tricoderma reesei ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า เชื้อราดังกล่าว สามารถย่อยสลายเส้นใยของพืชให้กลายเป็นน้ำตาลได้อย่างไร การค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพ ของการเปลี่ยนเซลลูโลสของพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด ไปสู่เอทานอล ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

เชื้อราดังกล่าว ใช้เอนไซม์ในการย่อยเส้นใยของพืช แล้วเปลี่ยนเส้นใยดังกล่าว ให้กลายเป็นน้ำตาล Monosaccharide โดยใช้น้ำตาลที่ได้จากการย่อยมาเป็นอาหาร

Subscribe to RSS - Fuel