Free radical

อนุมูลอิสระทำให้หนอนมีชีวิตนานขึ้น

By: terminus
Writer
on Tue, 21/12/2010 - 00:35

ใครๆ ก็บอกอนุมูลอิสระ (free radicals) ไม่ดีทำให้แก่เร็ว อายุสั้น แต่การทดลองของ ดร. Siegfried Hekimi กับ ดร. Wen Yang แห่งมหาวิทยาลัย McGill กลับให้ผลตรงกันข้าม เพราะหนอนที่พวกเขาเลี้ยงมีอายุยืนขึ้นเมื่อมีอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่ม

Subscribe to RSS - Free radical