Deforestation

ถ้าป่าหาย เขตหนาวจะเย็นลง

By: terminus
Writer
on Thu, 17/11/2011 - 22:05

ป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญของภูมิประเทศบนพื้นดิน นักวิทยาศาสตร์เขื่อว่าหากป่าไม้ถูกทำลาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลอยขึ้นไปสร้างภาวะเรือนกระจกได้มากขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นตามไปด้วย

การทำลายป่าอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนมากเท่าที่เคยคิด

By: terminus
Writer
on Wed, 08/12/2010 - 16:03

นักนิเวศวิทยาได้เสนอผลการวิเคราะห์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการทำลายป่าอาจจะส่งผลต่อภาวะโลกร้อนไม่ถึง 10%

ย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ของ UN เคยคาดไว้ว่าการทำลายป่ามีเอี่ยวในกระบวนการเกิดภาวะโลกร้อนถึง 20% ต่อมา Richard Houghton แห่ง Woods Hole Research Center ได้วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีนับจาก ค.ศ. 2000-2005 แล้วจึงลดตัวเลขนี้ลงไปเหลือ 15%

Subscribe to RSS - Deforestation