Children's agitation

เด็กกวนหลังผ่าตัด อาจจะป้องกันได้

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 11/10/2010 - 00:05

ครึ่งหนึ่งของเด็กที่ได้รับยาสลบในระหว่างการผ่าตัด เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะมีอาการเพ้อคลั่ง (emergence delirium) - เริ่มต้นด้วยการร้องไห้, กลัว, สับสน และอาจเห็นภาพหลอนได้

โดยอาการเพ้อคลั่งนี้เกิดจากความผิดปกติของสมอง ทำให้เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก (fight-or-flight)

Subscribe to RSS - Children's agitation