Childern

เหตุการณ์ฝังใจร้ายแรงทิ้งร่องรอยพันธุกรรมไว้ในสมอง

By: a08
Writer
on Thu, 17/01/2013 - 20:28

เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงมักมีวัยเด็กที่แสนจะเจ็บปวด และแพทย์ในปัจจุบันนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้ใหญ่เหล่านี้มักมีความผิดปกติในสมองที่พวกเขาเรียกว่า Orbitofrontal Cortex แต่ความสัมพันธ์จริงๆระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดทางจิตใจนี้กับการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทเพิ่งจะได้รับการเปิดเผย!

Subscribe to RSS - Childern