Cardiovascular disease

แปรงฟันน้อยกว่า 2 ครั้งต่อวันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

By: chobits_nizzy
Writer
on Wed, 02/06/2010 - 14:43

28 พฤษภาคม 2553 มีผลงานวิจัยชิ้นใหม่ โดยศาสตราจารย์Richard Watt ที่แสดงให้เห็นว่าคนที่แปรงฟันน้อยกว่า 2 ครั้งต่อวัน มีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระบวนการอักเสบในร่างกาย รวมทั้งปากและฟันนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (atherosclerosis) และผลงานวิจัยนี้เป็นผลงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนครั้งของการแปรงฟันกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 29/03/2010 - 13:59

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา มีงานวิจัยชิ้นใหม่ โดยด็อกเตอร์Kenneth Mukamal ที่ศึกษาจากประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า 245,000 คน รายงานว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางมีความเกี่ยวข้องกับอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ลดลง สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงนั้น ไม่ชัดเจนว่าจะเกี่ยวข้องกับอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่

Subscribe to RSS - Cardiovascular disease