Epigenetics

มนุษย์มีรหัสนอกพันธุกรรม 5% ที่รีเซ็ตไม่หาย

By: terminus
Writer
on Sun, 07/06/2015 - 17:59

รหัสพันธุกรรมบนสาย DNA ไม่ใช่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่กำหนดว่าสิ่งมีชีวิตจะได้ชีวิตแบบไหน มันยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่กำหนดด้วยว่ายีนตัวไหนจะทำงานเปิดปิดเมื่อไรและที่ไหน ข้อมูลที่นอกเหนือรหัสพันธุกรรมเหล่านี้ทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวในสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมีลักษณะและการแสดงออกของยีนต่างกัน แม้แต่ฝาแฝดที่มีรหัสพันธุกรรมบน DNA เหมือนกันทุกประการก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันไปทุกกระเบียดนิ้ว นักชีววิทยาลักษณะความแปรผันที่เกิดจากปัจจัยนอกเหนือพันธุกรรมว่า Epigenetics

Subscribe to RSS - Epigenetics