Euthanasia

อัตราการกระทำการุณยฆาตของชาวต่างชาติในสวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

By: mementototem
Writer
on Fri, 29/08/2014 - 20:30

การกระทำการุณยฆาต คือ การฆ่า หรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรค หรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่ได้ ได้ตายอย่างไม่เจ็บปวด ทางสวิตเซอร์แลนด์อนุญาตให้บุคคอื่นที่ไม่สนใจต่อการตายของบุคคลนั้นโดยตรงสามารถกระทำได้ การกระทำการุณยฆาตนั้นถูกกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ปี 1940 นอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วยังมี เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา ที่สามารถกระทำการุณยฆาตได้

Subscribe to RSS - Euthanasia