Triclosan

รัฐมินนิโซตา ห้ามใช้สาร "ไตรโคลซาน" ที่พบในสบู่กำจัดแบคทีเรีย

By: mk
Writer
on Wed, 21/05/2014 - 16:14

รัฐมินนิโซตาของสหรัฐอเมริกา เตรียมห้ามใช้สาร "ไตรโคลซาน" (triclosan) ที่มักพบในสบู่ประเภทฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าสารนี้อาจส่งต่อฮอร์โมนของมนุษย์

ข้อมูลอย่างเป็นทางการของกรมอาหารและยาของสหรัฐ (Food and Drug Administration หรือ FDA) ยังไม่ประกาศว่าสารไตรโคลซานเป็นสารอันตรายต่อมนุษย์ แต่ทาง FDA ก็ระบุว่ามีผลการศึกษาเชิงวิชาการหลายชิ้นที่พบว่าสารนี้อาจมีอันตราย ซึ่ง FDA ยังอยู่ในช่วงของการสอบสวนเชิงวิทยาศาสตร์ว่าตกลงแล้วจะกำหนดสถานะของมันอย่างไร

Subscribe to RSS - Triclosan