Migraine

FDA รับรองเครื่องลดอาการปวดหัวไมเกรน Cefaly

By: lew
Writer
on Wed, 12/03/2014 - 23:46

FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ รับรองเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อลดอาการปวดหัวและไมเกรน Cefaly โดยเครื่องนี้จะมีขั้วอิเล็กโทรดให้เราสวมหัวไว้บริเวณหน้าผาก จากนั้นมันจะส่งสัญญาณกระตุ้นเส้นประสาท trigeminal ที่เป็นต้นเหตุของอาการปวดหัวไมเกรน

กระบวนการกระตุ้นประสาทนี้มีสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือการกระตุ้นถี่ๆ เพื่อบล็อคสัญญาณประสาทไม่ให้เดินทางออกจากศูนย์ประสาท (nerve center) แบบที่สองคือการกระตุ้นอย่างช้าๆ จนไม่สามารถรู้สึกได้และใช้งานต่อเนื่องเพื่อให้ระดับสัญญาณประสาทที่ทำให้เกิดไมเกรนสูงขึ้นจนเกิดได้ยาก

Subscribe to RSS - Migraine