Nose

ผู้ชายจมูกใหญ่กว่าผู้หญิงเพราะต้องการพลังงานมากกว่า

By: terminus
Writer
on Tue, 19/11/2013 - 20:45

ลักษณะองค์ประกอบบนใบหน้าอย่างหนึ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง คือ ขนาดของจมูก โดยทั่วไปผู้ชายจะมีจมูกขนาดใหญ่กว่าผู้หญิง

Subscribe to RSS - Nose