World Solar Challenge

การแข่งรถพลังแสงอาทิตย์ World Solar Challenge 2013 เริ่มแล้ว

By: mk
Writer
on Sun, 06/10/2013 - 11:01

การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก World Solar Challenge ประจำปี 2013 เริ่มต้นแล้ว โดยผู้แข่งขัน 40 ทีมจาก 23 ประเทศทั่วโลกจะต้องขับรถพลังงานแสงอาทิตย์ข้ามทวีปออสเตรเลีย จากเหนือสุดลงไปใต้สุดเป็นระยะทาง 3,000 กิโลเมตรบนถนน Stuart Highway

กติกาการแข่งขันคือรถพลังแสงอาทิตย์สามารถเก็บสะสมพลังงานได้เพียง 5kWh เท่านั้น ส่วนแหล่งพลังงานอื่นจะเป็นต้องมาจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานจลที่มาจากการเคลื่อนที่ของตัวรถ ส่วนระยะเวลาที่ใช้แข่งทั้งหมด 7 วันคือ 6-13 ตุลาคม 2013

Subscribe to RSS - World Solar Challenge