Adult neurogenesis

หนูทดลองที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกันมีอุปนิสัยต่างกัน

By: Halley
Writer
on Tue, 14/05/2013 - 22:34

ทีมนักวิจัยจากเยอรมันพบว่าหนูทดลองที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกัน ถูกเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกัน กลับแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อนับจำนวนเซลล์ที่เกิดใหม่ในสมองแล้ว พบว่าหนูที่มีจำนวนเซลล์เกิดใหม่มากกว่าจะมีนิสัยชอบออกสำรวจมากกว่าหนูในครอกเดียวกันที่มีจำนวนเซลล์เกิดใหม่ในสมองน้อยกว่า

งานวิจัยในสัตว์ทดลองชิ้นนี้ถือว่าช่วยบุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการค้นคว้าว่าเหตุใดแฝดแท้ที่โตมาด้วยกันกลับมีอุปนิสัยต่างกัน

Subscribe to RSS - Adult neurogenesis