Money

การทดลองเผยคนมีอคติต่อเงินที่มีที่มาไม่บริสุทธิ์

By: terminus
Writer
on Fri, 10/05/2013 - 23:12

เรามักจะเชื่อกันว่าเงินอะไรก็คือเงินเหมือนกัน ไม่ว่ามันจะมีที่มาอย่างไร จะได้มาจากท่านผู้นั้นหรือเธอผู้นั้น แบ๊งค์พันก็มีมูลค่า 1,000 บาท แบ๊งค์ร้อยก็ 100 บาท แต่การทดลองของ Jennifer E. Stellar จาก University of California-Berkeley และ Robb Willer จาก Stanford University พบว่าเรื่องราวของจิตใจคนที่มีต่อเงินมันไม่ได้ง่ายตรงไปตรงมาแบบนั้นเสมอไป

Subscribe to RSS - Money