Alcohol Testing

กรมวิทย์ฯ พบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ของหน่วยงานราชการร้อยละ 40 อ่านค่าสูงเกินปกติ

By: arjin
Writer
on Fri, 21/12/2012 - 13:35

นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยข้อมูลว่า สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดได้ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจสำหรับหน่วยงานต่างๆ เช่นสถานีตำรวจ, กรมการขนส่งทางบก ตลอดจนโรงพยาบาล เพื่อให้แน่ใจว่าหัววัดทำงานได้ถูกต้อง โดยพบว่าเครื่องที่ส่งมาสอบเทียบ 2,558 เครื่องนั้น มีเครื่องที่อ่านค่าได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานเพียง 1,338 เครื่องเท่านั้น ขณะที่มีเครื่องที่อ่านค่าสูงกว่าปกติถึง 1,086 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.5 จึงต้องนำมาปรับค่าใหม่

Subscribe to RSS - Alcohol Testing