ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

By: lew
Writer
on Sat, 06/12/2008 - 18:36

แม้ว่าปีนี้จีนจะครองความเป็นหนึ่งในแง่ของปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปแล้วก็ตาม แต่ตัวเลขจากฟากของสหรัฐฯ ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณ 8 พันล้านตันในปี 2007 เทียบกับ 7.9 พันล้านตันในปี 2006

ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่รวมเอาก๊าซเรือนกระจกทุกชนิด เช่น มีเทน, ไนตรัสออกไซด์, ฯลฯ และเทียบผลกระทบกับคาร์บอน โดยตัวเลขจริงๆ นั้นคาร์บอนไอออกไซด์ยังคงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 83 ของก๊าซทั้งหมด

แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐฯ ค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ในปีที่ผ่านมา เทียบกับช่วงปี 1990 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ส่วนทั่วโลกนั้น ช่วงปี 2006 ถึง 2007 ตัวเลขเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ถ้านับจีนประเทศเดียวนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.5

ที่มา - PhysOrg