ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้สมองดีขึ้น

By: Mr.JoH on Tue, 14/10/2008 - 23:34
Topics: 

นักวิทยาศาสตร์จาก UCLA ได้ค้นพบว่า ผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือสูงกว่า ที่มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล สามารถช่วยกระตุ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงานของสมองให้สูงขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Geriatric Psychiatry

นักวิจัยได้ใช้อาสาสมัครจำนวน 24 คน ที่มีอายุระหว่าง 55 ถึง 76 ปี ซึ่งครึ่งหนึ่งของอาสาสมัคร มีประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมาบ้างแล้ว ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลย

นักวิจัยได้ให้อาสาสมัคร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและอ่านหนังสือ ซึ่งในระหว่างนั้นมีการใช้เครื่อง fMRI (functional Magnetic Resonance) ในการวัดความเปลี่ยนแปลงของสมองในระหว่างการทำงาน

จากผลการทดลอง อาสาสมัครที่มีประสบการณ์ ในการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต จะมีการกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจ และสมองส่วนที่ควบคุมการใช้เหตุผลที่ซับซ้อน มากกว่าการอ่านหนังสือ

ที่มา - EurekaAlert