มุมมองทางการเมือง มีผลต่อความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม

By: Mr.JoH on Wed, 17/09/2008 - 23:04

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร The Financial Review ได้ทำการศึกษามุมมองทางการเมืองของผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท กับความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคม (CSR) นักวิจัยพบว่า บริษัที่มีความรับผิดชอบสูง มักจะอยู่ในรัฐที่มีความนิยมในพรรคการเดโมแครต ในขณะที่บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่ำกว่า มักจะอยู่ในรัฐที่มีความนิยมในพรรครีพับลิกัน

Amir Rubin จากมหาวิทยาลัย Simon Fraser ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลใน การวิเคราะห์การเลือกตั้งประธานนาธิบดีเมื่อปี 2004 โดยดูผลของชุมชนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ ซึ่งนักวิจัยนำผลลัพธ์ทีไ่ด้มาทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

จากผลลัพธ์ที่ได้บริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมสูง มักจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐที่นิยมพรรคเดโมแครต ส่วนบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมต่ำกว่า มักจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐที่นิยมพรรครีพับลิกัน

ขอความกรุณาอย่าคอมเม้นท์เรื่องการเมืองนะครับ เดี๋ยววงแตก

ที่มา -Phsorg

1 Comment

แอสบอ่าน's picture

"ขอความกรุณาอย่าคอมเม้นท์เรื่องการเมืองนะครับ เดี๋ยววงแตก"

อิอิ