เครื่องเร่งอนุภาค LHC กุญแจไขความลับของจักรวาล (1)

By: Mr.JoH on Tue, 09/09/2008 - 03:27

บท??ความ????นี้????????เป็น??????ตอน??แรก??ของ??ซีรีย์?? "เครื่องเร่งอนุภาค LHC กุญแจไข??ความ??ลับ????ของ??จักรวาล??? ??ความ??ยาว 2 ??ตอน?? เป้าหมาย??หลัก ก็??คือ?? ??ทำ????ความ????เข้า????ใจ????ให้????กับ??????คน??ทั่ว??ไป?? ว่าเครื่องเร่งอนุภาค LHC ??ไม่????ได้????น่า??กลัว??อย่าง??????ที่????หลาย??????คน??หวาดวิตก??กัน??

สำหรับ??????ตอน??แรก ??จะ??ปูพื้น??ฐาน????ความ????เข้า????ใจ????เกี่ยว????กับ????เครื่องเร่งอนุภาค??และ????ราย??ละ????เอียด????ของ?? LHC ก่อน?? ??ส่วน????ตอน????ที่?? 2 ??จะ????เป็น????สรุป, ??ข้อ??คิด??เห็น?? ??และ????ผล??ที่????ได้??รับ??????จาก??????การ??????เดิน????เครื่อง LHC ??ใน??วัน??ที่?? 10 ??กัน??ยาย??น??ที่????จะ??ถึง????นี้?????? ??โดย????ข้อมูล????ใน??บท??ความ????นี้?????? ??ผม????จะ????ยึด??แนว??ทาง??????จาก???? LHC the guide ??เป็น????หลัก ??ใคร??สน??ใจ??ก็???สาม??าร??ถ???ไป??หา??ฉบับ????เต็มมา??อ่าน??????กัน????ได้??

เครื่องเร่งอนุภาค LHC ??คือ??อะไร??

LHC ??คือ??เครื่องเร่งอนุภาคขนาดยักษ์?? ชื่อเต็ม??ของ????มัน??ก็??คือ?? Large Hadron Collider ??ที่??มา??ของ??ชื่อก็เนื่องมา??จาก???? ขนาด??ที่??ใหญ่??มาก??????ของ????เจ้า??เครื่องเร่งอนุภาคอัน??นี้?????? (??ความ??ยาวเส้น??รอบวง 27 กิโลเมตร) Hadron ??นั้น?? ??เป็น????ชื่อเรียก??รวมๆ ??ของ??อนุภาค ??ที่????ถูก??สร้าง??ขึ้น????จาก???? ควาร์???ก (quarks) ??โดย??มีแรงนิว??เคลียร์??????แบบ????เข้ม (strong nuclear force) ??เป็น????ตัว????ยึด??เหนี่ยว ตัว??อย่าง????อนุภาค??ดัง????กล่าว??ได้??แก่ โปร??ตอน?? (proton) ??และ???? นิว??ตรอน (neutrons)

เครื่องเร่งอนุภาค LHC จำ??ทำ????การ????เร่งอนุภาคโปร??ตอน?? ??ให้??มี??ความ??เร็ว 99.9999% ??ของ????ความ??เร็วแสง ??ใน??ทิศ??ทาง????สวน??กัน?? ??เพื่อ????ที่????นักวิทย??า??ศาสตร์???? ???สาม??าร??ถ?ตรวจวัดผล??ของ????การ????ชน??กัน?? ??ของ??อนุภาค??ได้??

เป้าหมาย??หลัก??ของ?? เครื่องเร่งอนุภาค LHC

ณ ปัจจุบัน??นี้?????? ??ความ??รู้??ความ????เข้า????ใจ????ของ????นักวิทย??า??ศาสตร์???? ??ที่??มีต่อต้น??กำเนิด??ของ??เอกภพ??ยัง????ไม่??สมบูรณ์?? ทฤษฏี??ที่??เรา??ใช้????ใน????การ????อธิบาย????ใน??ปัจจุบัน ทิ้ง??คำ??ถาม??ที่????ไม่?????สาม??าร??ถ?ตอบ??ได้??ไว้??มาก????มาย?? ??โดย????เฉพาะ????คำ??ถามสำคัญ??ที่??ว่า มวล??นั้น??เกิดขึ้น????ได้??อย่าง????ไร?? ซึ่ง??ทำ??ตอบ??ของ????ปัญหา??ดัง????กล่าว อาจ??จะ????อยู่????ใน????รูป????ของ??ทฤษฏี??ที่??มีชื่อว่า Higgs mechanism ??โดย??Higgs field ??น่า????จะ??มีอนุภาคใหม่อย่าง??????น้อย?? 1 ชนิด ??เชื่อม??โยง??อยู่?? นั่นก็??คือ??อนุภาค Higgs boson ซึ่งถ้าหาก??อนุภา??คน??ี้??มี??อยู่??จริง LHC ??จะ?????สาม??าร??ถ?ตรวจจับ????มัน????ได้??

นอก??จาก??????นี้?????? LHC ??ยัง?????สาม??าร??ถ???ใช้????ใน????การ????อธิบาย????ความ??ลี้??ลับ????ของ????ปฏิส??สาร?? เนื่อง??จาก????ทฤษฏี Big Bang ??ได้??กล่าวว่า ??การ??????ระเบิดครั้ง??ใหญ่??ที่??ก่อ??ให้??เกิดจักรวาล ควร??จะ??ก่อ??ให้??เกิด สสาร????และ??????ปฏิส??สาร?? ??ใน??ปริมาณ??ที่????เท่า??ๆ ??กัน?? ??แต่????ทำ??ไม??จาก??????การ????สำรวจ ??ใน??เอกภพเราจึง??พบ??แต่??สสาร?? ซึ่ง LHC ???สาม??าร??ถ???ให้????คำ??ตอบเรา??ได้??

??ความ????เป็น????มา??ของ??เครื่องเร่งอนุภาค LHC

แนว??คิด????ของ?? LHC เริ่ม??ต้น??ขึ้น????เมื่อ??ต้น??ยุค 1980 ??เมื่อ????ทาง???? CERN ??ได้????ทำ????การ????รวบรวมราย??ละ????เอียด????ทาง????เท??คน??ิค?? รวมถึง????ความ????ต้อง????การ??????ของ????นักฟิส??ิกส์?? ??ความ????ต้อง????การ??????ดัง????กล่าว??เป็น????จริงขึ้น??มา??ใน??ปี 1994 ??เมื่อ??คณะกรรม????การ??????ของ?? CERN ??ได้??โหว??ตอน??ุม??ัติ ??การ????สร้าง?? LHC ??โดย????ใน????ตอน??แรก??นั้น?? โครง??การ??????จะ????ถูก??แบ่ง??ออก????เป็น???? 2 ช่วง อย่าง????ไร??ก็ตาม ด้วย??ความ??ช่วย??เหลือ??ของ?? ญี่ปุ่น, อเมริกา, อิน??เ??ดี??ย ??และ??????ประเทศ??อื่นๆ ??ทำ????ให้??โครง??การ??????นี้????????ไม่????ต้อง????ถูก??แบ่ง??เป็น???? 2ช่วง??อีก???ต่อ??ไป???

สถานีตรวจจับ??

เครื่องเร่งอนุภาค LHC มีสถานีตรวจจับ??อนุภาค จำนวน 6 ??แห่ง?? ??คือ??

  1. สถานีตรวจจับ?? ALICE ??ทำ??หน้า????ที่??วัดพลา??สมา??ของ?? ควาร์???ก-กลูออน (quark-gluon) ซึ่ง??นักวิทย??า??ศาสตร์??????เชื่อ??กัน??ว่า ??เป็น????สถา??นะ????ที่??เกิดขึ้น??หลัง????จาก???? Big Bang ก่อน????ที่??อนุภาคอย่าง???? โปร??ตอน????และ????นิว??ตรอน ??จะ??ถือกำเนิดขึ้น??

  2. สถาน??ีตรวจจับ?? ATLAS ??เป็น????สถานีตรวจจับ??เอนก??ประสงค์???? หน้า????ที่??หลักๆ ก็??คือ?? ตรวจับ??อนุภาค Higgs Boson ??และ????ตรวจจับ??มิติพิ??เศษ??ที่??อาจเกิดขึ้น?? มี??ความ??ยาว 46 เมตร สูง 25 เมตร ซึ่งถือว่า??เป็น????เครื่องมือตรวจจับ????ที่??ใหญ่??ที่????สุด??

  3. สถานีตรวจจับ??CMS ??เป็น????สถาน??ีตรวจจับ??เอนก??ประสงค์???? มีหน้า????ที่??เหมือน??กับ???? ATLAS ??เพียง????แต่??มี??ความ??ต่าง??????ใน??ราย??ละ????เอียด????ทาง????เท??คนิค????ใน????การ??????ออก????แบบ????

  4. สถานี LHCb ??ทำ??หน้า????ที่??ศึกษา?? ว่า??ทำ??ไมเอกภพ??ที่??เราอยุ่จึง??เต็ม??ไป??ด้วยสสาร?? ??แต่??กลับ????ไม่??มี??ปฏิส??สาร?? ??โดย????ทำ????การ????ค้น??หาอนุภาค??ที่??มีชื่อว่า b-quark

  5. สถานี LHCf ??ทำ????การ????วัดอนุภาค ??ที่????ถูก??สร้าง??ขึ้น?? ??ใน??ทิศ??ทาง??????ที่??ใกล้??กับ????ลำแสง??ของ????การ????ชน??กัน??ระหว่าง????โปร??ตอน??

  6. สถานี TOTEM ??ทำ????การ????วัด effective size ??หรือ?? ภาค??ตัด??ขวาง????ของ??โปร??ตอน??

LHC ???สาม??าร??ถ?พิสูจน์????อะไร????ได้??บ้าง??

  • อนุภาค Higgs Boson อนุภา??คนี้?? ถือ??เป็น????อนุภาคชนิดเ??ดี??ยว ??ที่????อยู่????ใน????แบบ????จำลองมาตรฐาน?? (Standard Model) ??ที่????ยัง????ไม่????ถูก??ค้น??พบ ซึ่ง??ทำ????ให้????มัน????เป็น????เป้าหมาย??หลัก ??ของ??เครื่องเร่งอนุภาค LHC

  • มิติพิ??เศษ ??นักวิทย??า??ศาสตร์????มี??แบบ????จำลอง??ที่??ว่า เอกภพ??ของ??เรา??ประกอบด้วยมิติ??มาก????กว่า 4 มิติ ซึ่งคาด??การ????ณ์????กัน??ว่า ??การ????ทดลอง??นี้?????? ??จะ????เปิด??เผย??ให้??เห็น??มิติพิ??เศษ ??ให้??เราร??ับ???รู้??ได้??

  • อื่นๆ ??อีก????มาก????มาย??

??ความ??ปลอดภัย??

สำหรับ??????ความ??วิตกกัง??วล ว่าเครื่องเร่งอนุภาค LHC ??จะ????ทำ????ให้??เกิดหลุม??ดำ??ทำ??ลาย??ล้าง??โลก มี??นักวิทย??า??ศาสตร์??????หลาย??????ท่าน???? ??ได้????ออก??มา??ยืน??ยัน??แล้ว??ว่า โอกาสเกิดหลุม??ดำ??นั้น??มี??น้อย????มาก???? ถึง????แม้??ว่า??มัน????จะ??เกิด ก็??เป็น????หลุม??ดำ??ใน??ระดับ??????ที่??เล็กกว่าอนุภาคซะ??อีก?? ??ดัง??????นั้น??จึง????ไม่????น่า????เป็น????กัง??วล ซึ่งข่าว??ที่????เกี่ยว??????ข้อง????กับ??????ความ??ปลอดภัย?? ???สาม??าร??ถ???อ่าน??????ได้??ตาม ข่าว??นี้??????, ข่าวโน้น??

สำหรับ??????การ??????เดิน????เครื่องเร่งอนุภาค LHC ??จะ??เริ่ม????เดิน????เครื่อง??ใน??วัน??ที่?? 10 ??กัน??ยาย??นน??นี้?????? ??โดย??มี??การ??????ถ่าย??????ทอดสดผ่าน??ดาวเทียม ??และ????ผ่าน????ทาง???? webcast ??โดย??มี??กำหนด????การ????ตั้ง????แต่?? บ่าย???? 3 โมงครึ่ง (เวลา??ประเทศ??ไทย??) จน??ไป??ถึง??เ??ที่??ยงคืน ??ใคร??สน??ใจ?????สาม??าร??ถ???ติด??ตาม??ได้??ครับ????

สำหรับ??????ตอน??หน้า?? ถ้า??ไม่??เกิดหลุม??ดำขึ้น??มาซะก่อน?? คง??ได้??มาเจอ??กัน?? :P

34 Comments

kamthorn's picture

ดีจังครับ ผมจะได้เอาไว้ชี้ให้คนมาอ่าน น่าจะทำให้คนเข้าใจมากขึ้น เดี๋ยวนี้ลือกันหนักจริง ๆ

Anonymous's picture

ปฏิสสารคือไรครับ ใช่สสารมืดหรือเปล่าครับ

nat3738's picture

ปฏิสสารคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสสารครับ ซึ่งเมื่อเจอกันแล้วจะหายไปในทันที

illusion's picture

บ่ายสองวันนี้แล้วสิครับ :)

ลุ้นว่าจะมีอะไรแปลกๆ เกิดขึ้นรึเปล่า

Anonymous's picture

ทีวีบ้านเราจะมีช่องไหนสนใจบ้างไหมครับเนี้ย

มันอาจจะเป้นจุดเริ่มต้องของอณาคตใหม่ๆเลยนะเนี้ย

Anonymous's picture

ไม่มีไรน่าตื่นเต้นเลย

เค้ายิงแค่เบาๆ ต้องรอยิงเต็ม capacity ค่อยว่ากันอีกที

joker's picture

แล้วเราจะได้เจอกับเอเลี่ยนไหมเนี่ย
น่ากลัวจัง มิติท่ 4 จะมีผีออกมาอ่ะเป่า

atomic's picture

อยากทราบว่า ถ้าเกิดหลุมดำขึ้นมาจริงๆ จะไม่เป็นอันตรายต่อโลกเราใช่ไหมคะ?

mie's picture

นั้นสิ รอดูในทีวี ก็ไม่ฉาย

เซงเป็ดเลย

[url=http://sexywow.blogspot.com/]Cosplay Sexy Pic[/url]
[url=http://mie-forwardmail.blogspot.com/]All forward Mail[/url]

Anonymous's picture

ตอนนี้เหตุการณ์ ไปถึงไหนแล้วครับ บ้านเราไม่มีทีวีช่องไหนสนใจเล้ย

Anonymous's picture

โดนดูดเข้าไปอยู่ในหลุมดำดูก็ดีอาจเจอไรดีดีกว่านี้ก็ได้ ดูดพวกทำบ้านเมืองวุ่นวายให้หมด

เวอร์'s picture

ก็แค่ ทดลองเพื่อวิจัยนิวเคลียร์ เพิ่มเติม ที่อ้างเรื่อง การวิจัยเกรื่องำเนิดของอวกาศเท่าั้นั้น เพราะเขาห้ามทำวิจัยเรื่องนิวเคลียร์กันในสภาพจริงแล้ว
แค่ตั้งต้นก็ ตอแหลแล้ว

Anonymous's picture

ผมรู้สึกเหมืนว่า ผมเคยเชื่อเรื่องนี้มาแล้ว ว่าเอกพกของเราส่วนที่ซึ่งยังไม่เคยถูกิดเผยนั้น แต่ตนเองสามารถจินตนาการณ์ได้ นี่

tutuan's picture

รู้ไหมครับว่าหลุมดำก็คือบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงมาก ใจกลางหลุมดำเขาเรียกว่า sigularity คือบริเวณที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำนายได้ บริเวณที่ไม่มีเวลา (เวลาหยุดนิ่ง)ผมเคยอ่านในหนังสือมา เขาบอกว่าถ้าจะให้โลกของเราหดตัวเป็นหลุมดำ คือ ต้องทำให้โลกหดเล็กลงเท่ากับลูกปิงปอง แต่มวลของโลกเท่าเดิม และเราต้องอยู่ให้ห่างจากโลกที่เป็นลูกปิงปองประมาณ 3 นิ้ว ถ้าเราอยู่ใกล้กว่านี้เราจะหายไปตลอดกาล เพราะฉะนั้นถ้ามีหลุมดำเกิดขึ้นประมาณซักเท่าปลายเข็มล่ะ และถ้าไม่หายไป อะไรจะเกิดขึ้น โลกเราอาจจะถูกดูดเข้าไปก็ได้มั้ง ว่าไหม

tutuan's picture

คุณรู้ไหมครับว่าเวลา ที่เดินอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ตอนที่จักรวาลถือกำเนิดขึ้นที่เราเรียกว่า Bigbang แล้วเวลามีจุดสิ้นสุดหรือไม่ มีครับ หลุมดำคือจุดสิ้นสุดของเวลา และถ้าเราสามารถควบคุมหลุมดำให้เกิดขึ้นบนโลกได้ล่ะ คุณว่าจะเป็นยังไง เราจะสามารถควบคุมเวลาได้ด้วยใช่ไหมครับ เราจะสามารถสร้างไทม์แมชชีนได้ แต่ถ้าควบคุมไม่ได้ ทุกอย่างก็จบ โลกใบนี้ก็จะไม่มีอยู่ในสารบบของจักรวาล แค่มีหลุมดำเกิดขึ้นเท่าลูกแก้ว หรือลูกปิงปอง มันก็สามารถกลืนโลกได้ทั้งใบแล้ว

phy luckie's picture

พี่ครับจะกลัวอาไรกันทุกอย่างเป็นไปตามทฤษฏียังไม่มีอาไรจริง อยากให้ทดลองอาจจะได้รู้อาไรจริงๆบ้าง ทฤษฎีน่ะอ่านมานานและอย่างเพิ่งเชื่อจนกว่าจะมีหลักฐาน 555

clem's picture

เราทุกคนจะได้รับสารนั้นจากการเดินเครื่อง LHC แล้วเราก็จะเป็นเหมือนซุปเปอร์แมน เหาะไปไหนมาไหนก็ได้ตามสบาย ไม่มีวันแก่ ด้วย ...อันนี้เรื่องจริง คุณ สมัคร สุนทรเวชบอกเรามา...

Ton's picture

ตกลงว่าก็ยิงกันไปแล้ว สำหรับเรา คนนอกวงการ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ยังดีอุตส่าห์มีฝรั่งที่ทำการถ่ายทอด นับถอยหลัง เปิดแชมเปญ ก็ได้รู้ว่า ยิงไปแล้ว วันนี้พึ่งมาทราบว่าตกลงที่ยิงไปเมื่อวาน แค่ทดองเครื่องให้โปรตอนวิ่งไปทั้งสองทาง แต่ไม่ได้ให้ชนกัน เห็นว่าต้องรออีกเป็นเดือนครับ

TaWan's picture

ก้อเข้าใจบ้างคับ... แต่ไม่ทั้งหมด..

อยากได้แบบละเอียดกว่านี้.. เอาแบบที่ประชาชน

คนธรรมดา..ๆๆ หลาย ๆคน จะเข้าใจง่าย อะคับ

หรือยกตัวอย่างให้ดูก้อได้นะ..

ขอบคุณคร๊าบ..บ.บ.บ

Mr.JoH's picture

อดใจรอนิดนึง กำลังเขียนบทความตอนสองอยุ่ครับ

จริงปะ's picture

จริงไหมครับ ที่เขาบอกว่าเครื่องนี้อาจส่งของไปดาวอังคารได้ เป็นไอเดียบรรเจิดลับสุดยอดของอเมริกา ไปอ่านเขาโพสมา แต่เชื่อแค่ 50/50 ถามท่านๆ ทั้งหลายดูครับ

ชมรมคนรักเดปแดง's picture

อยากรู้จักถ้าเกิดหลุมดำจริง ๆ เราจะเป็นยังไงจะอยู่ส่วนไหนของโลก

นาวิน's picture

ถ้าเกิดหลุมดำขึ้นจริงๆผมพอมีเวลาที่จะนั่งเครื่องบินไม่ตบกะโหลกไอ้คนคิดเครื่องนี้สัก 2- 3 ทีไหมครับ

พีระศักดิ์'s picture

อตุโล
หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ศิษย์รุ่นแรกของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ท่านก็ได้อธิบายไว้พอสมควรแล้วเรื่องจักรวาล
แต่ท่านโยงมาถึงการเกิด ดับของสิ่งมีชีวิต ซึ่งทำให้ นักวิทยาศาสตร์
หลายๆ ท่าน เกิดความสงสัยว่าพระป่าผู้เฒ่า ผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมัฏฐานท่านนี้
จะอธิบายได้ลุ่มลึก แหละกฎหลายๆข้อที่ถูกค้นพบมากว่า 2500 ปี มาตรงเข้ากับหลักทางวิทยาศาสตร์ ที่เพิ่งมาค้นพบทีหลังนับ 1000 ปี
แต่ท่านก็อธิบายเท่าที่จำเป็น ที่จะพบเห็นธรรมตัวแท้ หลายอย่างที่ท่านกล่าวขึ้นแต่ไม่อธิบาย เพราะไม่จำเป็นในการรู้แจ้งแห่งธรรม
ที่บอกคือ ถ้ายังไงใครสนใจลองหาอ่าน เกี่ยวกับคำสอนขั้นนี้ของแนวทางพุทธิปัญญาได้ นะคับผม เพื่อนเป็นสมมุติฐาน อื่นๆต่อไป

javaboom's picture

ขอบคุณมากๆครับ พอดีผมเพิ่งเข้ามาอ่าน ช่วงนี้งานในฟิลด์ผมมันช่างไปพูดถึง LHC กันเยอะเหลือเกิน อ่านของคุณ Mr.JoH แล้วย่นเวลาศึกษาดีครับ

shopping guide's picture
Anonymous's picture

Fortunately for some women, they have been endowed with nice plump breasts. While some women who find themselves inadequate on some areas are trying to fill them up on their breast. The breast aside from its natural function as a life-giving support to infants can also be a come on and extra sexy. So women who are eternally pining for breast like those of sexy actresses are scampering for breast enhancement pills as alternative to surgical breast implants, which are most of the time too expensive for the ordinary woman to be able to afford.

With the dawning of modern science and nutraceutical technology, alternative breast enhancement came to be. This is in lieu of painful and expensive surgical breast augmentation. The question is doing breast enhancement pills work?

Yes and no. Yes they work. But the bad news is they have some side effects on some women and they could be real bad. Some breast enhancement pills are quite effective for breast growth. Many women have reported nearly a half cup size increase in 2 months or less in some products. Some went from an A to a full B. While still some women reported to be just plain happy with the product they are using. To add to that even older women are finding breast enhance men pills working for them. As thee women are thrilled with the results there is something they have to be aware of.

There is a warning. Breast enhancement pills do not all work. There are numerous that may actually produce some disadvantageous upshots. Yet with some supplements that are found to work and enhance your breast, there are accompanying guidelines in the way you go about your life that you should stick on to get the most out of the products.

Perhaps manufacturers sometimes do not inform their customers about the necessary precautions that go with the usage of the pills. It is imperative that customers should be well informed and educated on the kind of breast enhancement pill they are using. This is to avoid any pitfalls that may happen to them later.

For one avoid caffeine while on the pill. Caffeine has been said to get in the way with process of breast growth. It sort of knocks off balance some hormones that make the pill effective in your breast enhancement. Smoking cigarettes can be another destabilizer. So as much as possible avoid smoking at all times.

For effective breast enhancement pills, check out the manufacturers. Do they deliver as they promise? Money back guarantee and a product comparison chart for a brief overview of the products should be there. Comparing which one is the best is pretty difficult but at least there is a basis for comparison to help the customer look and feel better.

Follow prescribed dosage and guidelines in using the breast enhancement pill. When you follow to the hilt, you will avoid disappointing results. What the pills are for the pills will do. So take them for what they are worth for. Adhering to guidelines and doing as prescribed and never forget to choose the right product a breast enhancement pill that works well with you.
Breast Enhancement