บริโภคโปรตีนในตอนเช้า มีส่วนช่วยลดน้ำหนัก

By: Mr.JoH on Wed, 03/09/2008 - 23:39
Topics: 

?งาน??วิจัย??ฉบับ??ใหม่ ?ที่?ตีพิมพ์??ใน?นิตยสาร? British Journal of Nutrition บอกว่า ?การ??บริ?โภค?อาหาร??ที่?มีโปรตีนคุณ?ภาพ?สูง?ใน??ตอน?เช้า ?จะ??ทำ??ให้?รู้สึกมี?พลัง???ตลอด??ทั้ง??วัน

?จาก??ผล?การ??วิจัย? ?ทำ??ให้??นักวิจัย???สาม?าร?ถ?สรุป?ได้?ว่า ?เมื่อ?กลุ่ม?ตัว?อย่าง??บริ?โภค?โปรตีน?ที่?มีคุณ?ภาพ?สูง อย่าง??เช่น ไข่, เบคอน ?เป็น??อาหาร?เช้า ?จะ??ทำ??ให้?รู้สึกอิ่ม??ได้?ยาวนาน??ตลอด?วัน ?เมื่อ?เปรียบ?กับ???การ??บริ?โภค??ใน?มื้อเย็น?หรือ?กลาง?วัน

นอก?จาก???นี้??? ?การ???เพิ่ม??ปริมาณโปรตีน?ที่?บริ?โภค??ใน??ตอน?เช้า ?ยัง?ช่วย??ทำ??ให้?ผุ้?ที่??ต้อง??การ??ลด?น้ำห?นัก ??สาม?าร?ถ?ควบคุม?น้ำห?นัก?ของ?ตัว??เอง??ได้??ดี?ขึ้น?

?ที่?มา - EurekaAlert

2 Comments

Thaina Yu's picture

เมื่อกลุ่มตัวอย่างบริโภคโปรตีนที่มีคุณภาพสูง อย่างเช่น ไข่, เบคอน เป็นอาหารเช้า จะทำให้รู้สึกอิ่มได้ยาวนานตลอดวัน เมื่อเปรียบกับการบริโภคในมื้อช้าวหรือกลางวัน

<<< เขียนผิดรึเปล่าครับ ไม่ใช่มื่อกลางวันกับมื้อเย็น???