ของเหลือจากไบโอดีเซล กลายมาเป็นกรดไขมันเพื่อสุขภาพ

By: Mr.JoH on Sun, 24/08/2008 - 00:59

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงในปัจจุบัน ทำให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลเพื่มขึ้นไปด้วย ซึ่งในการผลิตไบโอดีเซล ทำให้กรีเซอรอลซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิต มีปริมาณสูงมากขึ้นไปด้วย ทำให้ราคากรีเซอรอลในท้องตลาดต่ำลง การเพิ่มขึ้นของไบโอดีเซลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก ทำให้ตลาดไม่สามารถลองรับปริมาณกรีเซอรอลที่มีอยู่ได้ต่อไป

นักวิจัยได้คิดวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนำกรีเซอรอล มาใช้ในการผลิตกรดไขมัน โอเมกา 3 โดยการนำกรีเซอรอลมาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนแก่ microalgae ซึ่งจะผลิตกรดไขมัน โอเมกา 3 ออกมา และจากความไม่บริสุทธิ์ที่ได้ของกรีเซอรอล ทำให้มันเหมาะกับการนำมาใช้เลี้ยงสาหร่าย และจากการการวิคราะห์ทางเคมี พบว่าสาหร่ายที่เลี้ยงด้วยกรีเซอรอล มีคุณภาพเดียวกับสาหร่ายที่เพาะเลี้ยงโดยทั่วไป

หลังจากที่สาหร่ายโต นักวิจัยสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นการเลียนแบบกระบวนการธรรมชาติในปลา ซึ่งเมื่อปลากินสาหร่ายเข้าไปจะเก็บองค์ประกอบ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ไว้ในตัวปลา เมื่อมนุษย์กินปลากเข้าไป จึงทำให้ได้รับกรดไขมันโอเมกา 3 ไปด้วย นำมันที่ได้จากปลามีราคาไม่แพง แต่มีรสชาติที่ไม่ถูกปากคนทั่วไป

ในตอนนี้นักวิจ้ย พยายามที่จะใช้สาหร่ายเป็นอาหารให้กับไก่ ซึ่งในขณะนี้นักวิจัย ยังไม่แน่ใจว่าคุณสมบัติของกรดไขมันโอเมกา 3 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เมื่อเกิดกระบวนการอ็อกซิเดชัน

ที่มา - Physorg