Jusci.net ประกาศร่วมมือกับ Blognone

By: Mr.JoH on Sun, 17/08/2008 - 05:41
Topics: 

?ใน?ช่วง?สัปดาห์??ที่?ผ่าน?มา Jusci.net ?ได้??คำ??ความ?ตกลง?กับ?? ?ทาง?? Blognone ?ใน??การ???ร่วม?มือผลักดันข่าววิทย?า?ศาสตร์?? ?โดย??ใน?ช่วงแรก?ความ?เปลี่ยนแปลง?ของ??ทั้ง???สอง??เว็บ?คงมี?ไม่??มาก???นัก ?แต่?สิ่ง?ที่??จะ?เกิดขึ้น??ใน?อนาคต ?คือ?

  • Jusci.net ?จะ??เป็น??หน้า??เว็บ?ข่าววิทย?า?ศาสตร์??อย่าง???เป็น???ทาง???การ???ของ? Blognone
  • ?ใน?อนาคต ผู้?ใช้??ทั้ง??หมด??สาม?าร?ถ? login ?เพียง?แค่?ที่?เ?ดี?ยว?เพื่อ??เข้า??ทั้ง???สอง??เว็บ? ?โดย??ไม่??ต้อง?มีล็อกอิน?แยก??แต่?ละ??เว็บ?
  • อาจมีการคัดลอก ?หรือ?ย้าย??ข่าววิทย?า?ศาสตร์???ทั้ง??หมด?ของ? Blognone มาไว้?ยัง? Jusci.net

Blognone ?เป็น???เว็บ?ข่าว?ไอ?ทีอิส?ระ ?ที่?มีชุม?ชนเข้มแข็ง ก่อตั้ง??โดย? lew ?และ?? mk ?การ???ร่วม?มือ?กัน??ใน?ครั้ง??นี้??? ?น่า??จะ?ช่วย?ผลักดันข่าววิทย?า?ศาสตร์???ให้?เห็น??ที่?นิยม?มาก??ขึ้น?

สำหรับ???ใคร??ที่?มี?ความ?เห็น? ?หรือ?อยาก?เสนอแ?นะ??รูป??แบบ???หรือ?ฟีเจอร์???ที่??ต้อง??การ?? ??สาม?าร?ถ??ให้??ความ?เห็น??ได้??ที่?ข่าว Blognone Science รวม?กับ?? Jusci.net ครับ??

2 Comments

Anonymous's picture

สุดยอดไปเลยครับ(แต่จริงๆน่าจะรวมกันอยู่แล้วนะ)

ตั้งแต่เข้ามาอ่านเฉยๆก็คิดแล้วว่าอยากให้รวมกัน แล้วแค่ใส่ Filter แยกแท็ก ไม่ก็แยก Category