คณิตศาสตร์ช่วยสังเกตการนอนหลับ

By: Mr.JoH on Wed, 07/05/2008 - 23:07

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland) ได้พัฒนาวิธีการวัด รูปแบบของการหายใจของเด็กทารกขึ้นมาใหม่ และสามารถนำไปใช้กับผู้ใหญ่ไ้ด้ด้วย

นักศึกษาระดับปริญญาเอก Philip Terrill ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน ของทฤษฏีความยุ่งเหยิง (Chaos Theory) โดยข้อมูลที่จะนำมาใ้ช้ในการคำนวน จะได้มาจกอุปกรณ์การวัด ซึ่งติดตั้งอยู่รอบหน้าอกของเด็กทารกที่ทำการวัด

วิธีการสังเกตการนอนหลับในปัจจุบัน จะต้องให้เด็กอยู่ในห้องที่กำหนด โดยมีอุปกร์พิเศษ, มีพยาบาล, หมอ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ ในการสังเกต

การพัฒนาแบบจำลองดังกล่าว สามารถช่วยให้มีการพัฒนา ระบบสังเกตการนอนหลับแบบอัตโนมัติ ซึ่งน่าจะมีราคาถูกและสะดวกกว่าิวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ที่มา - EurekAlet