Pioneer ประกาศพัฒนาสแกนเนอร์เลเซอร์สามมิติสำหรับรถอัตโนมัติ ทดสอบปีหน้า, วางขายปี 2018

By: lew
Writer
on Thu, 03/09/2015 - 15:07

ไพโอเนียร์ประกาศพัฒนาเลเซอร์สแกนสามมิติสำหรับรถอัตโนมัติและระบบช่วยขับรถ (Autonomous Driving Systems and Advanced Driving Assistance Systems - ADASes)

กล้องเลเซอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ไร้คนขับและรถอัตโนมัติ เพื่อให้รถยนต์สามารถตรวจสอบสิ่งกีดขวางและตำแหน่งของรถได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

ทางไพโอเนียร์ระบุว่ากำลังสร้างกล้องต้นแบบเพื่อตรวจสอบแนวคิดของกล้องรุ่นใหม่ โดยแนวคิดของไพโอเนียร์จะทำให้กล้องมีขนาดเล็กลงมากและตัวกล้องราคาถูกลงอย่างมาก เทียบกับกล้องที่ใช้งานในรถยนต์ไร้คนขับทุกวันนี้

ที่มา - Tech-On