ยีนการอ่านกับยีนด้านคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นยีนตัวเดียวกัน

By: neizod
Writer
on Sun, 13/07/2014 - 07:27

ข้อมูลจากทีมวิจัยชุดใหญ่จาก UCL, University of Oxford และ King’s College London แสดงให้เห็นว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของยีนที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่าน ยังมีบทบาทต่อความสามารถทางคณิตศาตร์อีกด้วย

ขอบเขตการเก็บข้อมูลกระทำในเด็กอายุ 12 ปีจากเกือบ 2,800 ครอบครัวในประเทศอังกฤษ โดยค่าที่เก็บคือคะแนนจากการทดสอบความสามารถด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษา) ควบคู่ไปกับข้อมูล DNA ของเด็กแต่ละคน

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้แบ่งชุดข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ข้อมูลของกลุ่มเด็กแฝดและไม่ใช่เด็กแฝด สำหรับกลุ่มเด็กแฝดจะสนใจการเปรียบเทียบว่า DNA ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยส่งผลกระทบต่อคะแนนดังกล่าวหรือไม่

ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่า ยีนที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการอ่าน กับยีนที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านคณิตศาสตร์นั้น มีการซ้อนทับกันอยู่ ทำให้อาจตีความสรุปได้ว่า เด็กที่เก่งคณิตศาสตร์ก็มักจะเป็นหนอนหนังสือตัวยงเช่นกัน

งานวิจัย The correlation between reading and mathematics ability at age twelve has a substantial genetic component ตีพิมพ์ใน Nature Communications doi:10.1038/ncomms5204

ที่มา: Neuroscience News

7 Comments

hisoft's picture

ม่ี => มี (ไม้เอกเกิน)

คณิตศาตร์ => คณิตศาสตร์

ผลลัพท์ => ผลลัพธ์

อิธิพล => อิทธิพล

หนึงสือ => หนังสือ

The Phantom Thief

neizod's picture

พวกวรรณยุกต์เกินคราวหน้ารบกวนยกประโยคอ้างอิงมาด้วยนะครับ ใน Linux เวลากด ctrl+f แล้วมันไม่สนใจเรื่องวรรณยุกต์ครับ :'/

hisoft's picture

โอ้ รับทราบครับ ความรู้ใหม่สำหรับผมด้วย

The Phantom Thief

hisoft's picture

ผมก็หนอนหนังสือนะครับ แต่ทำไมคณิตศาสตร์นี่แบบว่า... orz

The Phantom Thief

Golflaw's picture

ผมคณิตศาตร์ดีนะครับ แต่หนังสือเรียนนี่แบบ...