อ๊ะๆ อย่าทิ้งขยะ - ผลสำรวจพบ ทะเลลึก 4.5 กิโลเมตรก็ยังเจอ "ถุงพลาสติก" ที่ก้นทะเล

By: mk
Writer
on Fri, 02/05/2014 - 09:21

ทีมนักวิจัยที่นำโดย Institute of Marine Research ศึกษาข้อมูลของ "ขยะในทะเล" ว่าถูกสายน้ำพัดพาไปอย่างไรบ้าง โดยสำรวจพื้นที่ร่องน้ำลึกในทะเลยุโรปจำนวน 32 แห่ง ผลปรากฏว่าแม้แต่ในท้องทะเลที่ห่างไกลผู้คนหรือลึกที่สุด ก็ยังเจอ "ขยะจากมนุษย์" ครับ

เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการสำรวจทะเลลึก ดังนั้นกระบวนการวิจัย (methodology) จึงจำกัดอยู่บ้าง ทีมวิจัยจึงใช้ข้อมูล ภาพ หรือวิดีโอจากการสำรวจทะเลในอดีตตั้งแต่ปี 1999-2011 ซึ่งมีข้อมูลของหุบเหวใต้ทะเลต่างๆ (จุดที่ลึกมากที่สุด ลึกถึง 4,500 เมตร) แล้วนำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ว่าพบขยะอะไรบ้าง

ผลคือในทุกพื้นที่ที่สำรวจพบขยะชัดเจน โดยขยะที่พบมากที่สุดคือถุงพลาสติก (คิดเป็น 41% ของขยะทั้งหมด) ขวดแก้ว และแหหรือตาข่ายสำหรับจับปลา โดยพื้นที่ที่พบขยะหนาแน่นมักอยู่ใกล้ชายฝั่งมากกว่าตามความคาดหมาย

ภาพตัวอย่างข้างต้นเป็นขยะจากทะเลลึกที่พบในสถานที่ต่างๆ โดยภาพแรกเป็นถุงพลาสติกที่พบในทะเลลึกถึง 2.5 กิโลเมตร ส่วนภาพที่สอง (B) คือขยะที่เก็บได้จากทะเลลึก 1.5 กิโลเมตร ภาพที่เหลือ (C-F) คือขยะทะเลลึกช่วงราว 800-900 เมตรจากสถานที่ต่างๆ ในยุโรป

ที่มา - PLOS ONE via Gizmodo