รายงานสำรวจผู้ป่วยในสวีเดนพบการผ่าตัดมะเร็งต่อลูกหมากช่วยลดอัตราการตาย

By: lew
Writer
on Fri, 07/03/2014 - 02:46

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนักจนทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นมะเร็งที่ลุกลามช้า คำแนะนำในคนไข้ที่สูงอายุจึงอาจจะให้เฝ้าระวังโดยไม่ต้องผ่าตัด (watchful waiting) ขณะที่คนไข้ที่อายุยังต่ำกว่า 60 ปี แพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัด (radical prostatectomy) แต่รายงานการศึกษาผู้ป่วย 695 คนในช่วงปี 1989 ถึง 1999 และติดตามผลถึงปี 2012 แสดงให้เห็นว่าการผ่าตัดช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาวได้ดีกว่าการเฝ้าระวัง

คนไข้ 695 คนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม อยู่ในกลุ่มรับการผ่าตัด 347 คน เสียชีวิตระหว่างการติดตามผล 200 คน ขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังมีทั้งหมด 348 คน และเสียชีวิต 247 คน ในกลุ่มผู้เสียชีวิต มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มที่ผ่าตัด 63 คน และกลุ่มเฝ้าระวัง 99 คน ผลการสำรวจแสดงว่าการผ่าตัดช่วยลดอัตราการตายได้มากในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี และกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง

อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ป่วยในสวีเดนที่ตรวจพบโรคช่วงหลายสิบถึงยี่สิบปีก่อน ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้ถูกคัดกรองด้วยการตรวจ Prostate-specific antigen (PSA) ขณะที่ในสหรัฐฯ มีคำแนะนำให้ตรวจกับชายอายุเกิน 50 ปี ขณะที่คนไข้ในปัจจุบันมีการตรวจต่อมลูกหมากอย่างต่อเนื่องและการตัดสินใจเลือกแนวทางรักษาอาจเปลี่ยนผลการติดตามรูปแบบเดียวกันนี้ ก่อนหน้านี้มีรายงานการสำรวจ "The Prostate Cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT) in Perspective" แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่า PSA น้อยกว่า 10 ความแตกต่างระหว่างกระบวนการรักษาสองวิธีไม่ได้ต่างกันนัก

รายงาน "Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Early Prostate Cancer" ตีพิมพ์ลงในวารสาร The New England Journal of Medicine doi:10.1056/NEJMoa1311593

ที่มา - NEJM, Boston.com, Wall Street Journal