"ชั่งน้ำหนัก" เซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

By: terminus
Writer
on Mon, 10/09/2012 - 22:00

ทีมนักวิทยาศาสตร์อันประกอบด้วย Kevin G. Phillips, Steven L. Jacques, และ Owen J. T. McCarty แห่ง Oregon Health & Science University (OHSU) ได้คิดค้นเทคนิคใหม่ที่สามารถชั่งน้ำหนักเซลล์เม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล บวกกับการคำนวณเพียงเล็กน้อย

หลักการการ "ชั่ง" น้ำหนักเซลล์ของพวกเขาไม่ได้ซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรูหรา สิ่งที่พวกเขาทำก็คือการฉายแสงสว่างผ่านทะลุวัตถุ จากนั้นก็วัดดูว่าการหักเหของรังสีแสงในแต่ละมิติเป็นอย่างไร เราสามารถคำนวณความหนาแน่นของเซลล์จากดัชนีหักเหของแสง พอเรารู้ความหนาแน่นและปริมาตร (ซึ่งวัดได้จากความยาวแต่ละด้านของวัตถุ) เราก็รู้น้ำหนัก เรื่องมันก็แค่นี้เอง

หลังจากที่ปรับแต่งแสงของกล้องจุลทรรศน์และสมการให้เหมาะสมเรียบร้อยดีแล้ว นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามก็ทดลองคำนวณวัดมวลแห้งของเซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อดูว่าวิธีของพวกเขาแม่นยำแค่ไหน ผลปรากฏว่าพวกเขาวัดมวลแห้งเฉลี่ย (average dry mass) ของเซลล์เม็ดเลือดแดง 1 เซลล์ได้เท่ากับ 27.2 ไมโครกรัม ซึ่งคลาดเคลื่อนจากค่าจริงไม่มากนัก

เทคนิคนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์ในห้องทดลอง เพราะมันทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดมวลแห้งของเซลล์ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตได้โดยตรง

งานวิจัยนี้จะตีพิมพ์ใน Physical Review Letters (accepted 27 Aug 2012)

ที่มา - ScienceNOW


ภาพจาก Science Magazine ; เครดิต Kevin G. Phillips et al 2012