SpaceX เปิดวิดีโอสรุปภารกิจเชื่อมต่อเข้าสถานีอวกาศนานาชาติ

By: lew
Writer
on Thu, 19/07/2012 - 13:15
Topics: 

SpaceX เพิ่งประสบความสำเร็จในการส่งยาน Dragon ไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อส่งสัมภาระ ถึงตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปภารกิจความยาว 9 วัน

วิดีโอแสดงกระบวนการเชื่อมต่อที่ต้องเชื่อมจุดจับแขนกลเข้ากับตัวยานก่อน จึงลากยานเข้าไปเชื่อมต่ออีกที

ที่มา - SpaceX