ผู้หญิงจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

By: terminus
Writer
on Wed, 29/02/2012 - 20:30

เราอาจจะนึกว่าผู้หญิงมีความอ่อนไหวกับเรื่องน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแม้จะเล็กน้อยเท่าไรก็ตาม แต่งานวิจัยของ Mahbubur Rahman และ Abbey B. Berenson แห่ง University of Texas Medical Branch กลับพบว่ามีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงจำนวน 466 คน โดยมีหลายเชื้อชาติคละเคล้าปะปนกันไป ทุกๆ หกเดือนตลอดระยะเวลา 3 ปี นักวิจัยได้ติดตามน้ำหนักและสอบถามว่ากลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา

ผลปรากฏว่า ในกรณีที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2 กิโลกรัมภายในเวลาหกเดือน กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามจะไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองอ้วนชึ้น และในกรณีที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 4 กิโลกรัม จะมีกลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่ที่ไม่รู้สึกตัว

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Women's Health, doi:10.1089/jwh.2011.2982

จะเห็นได้ว่าผลนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่รายงานว่า 40% ของผู้หญิงที่มี BMI (body mass index) เกินมาตรฐานเชื่อว่าตัวเองมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าความเป็นจริง (อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่มี BMI พอดีเกณฑ์มาตรฐานและต่ำกว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับน้ำหนักของตัวเองถูกต้อง) (doi: 10.1097/AOG.0b013e3181fdfc47)

ที่มา - Discovery News