คนระดับผู้จัดการมีสมองใหญ่กว่าคนทั่วไป

By: terminus
Writer
on Thu, 08/09/2011 - 23:41

ทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลล์ได้ทำการตรวจวัดขนาดสมองส่วน Hippocampus ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 75 ถึง 92 ปี ผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการมีขนาด Hippocampus ใหญ่กว่าคนที่ไม่เคยทำงานในด้านนี้ นอกจากนั้นพวกเขายังพบอีกว่า ยิ่งคนนั้นมี (หรือเคยมี) ลูกน้องในความรับผิดชอบมากเท่าไร ปริมาตรของ Hippocampus ก็มากขึ้นตามไปด้วย

รูปแบบความสัมพันธ์ของขนาด Hippocampus และประสบการณ์งานจัดการสามารถพบได้ในกลุ่มตัวอย่างทั้งผู้ชายและผู้หญิง และก็ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะงานสาขาการจัดการโดยตรงเท่านั้น งานในสาขาอาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ทักษะในการจัดการก็ส่งผลต่อขนาด Hippocampus เช่นกัน

Hippocampus เป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ เป็นไปได้ว่าการจัดการคนน่าเป็นงานที่กระตุ้นกลไกอะไรสักอย่างให้สมองมีการปรับตัวในเชิงกายภาพ เพราะสภาพงานการจัดการก็เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถหลายด้าน เช่น การแก้ปัญหา ความจำระยะสั้น ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น

ที่มา - Medical Xpress

4 Comments

neizod's picture

คราวก่อนก็ taxi เมืองผู้ดี คราวนี้ผู้จัดการ คราวหน้าอะไรดี?

TOTEETIME's picture

ความสามารถของกระเพาะอาหาร?
การเสื่อมความสามารถในการคิดชั่วขณะ ตอนเซ็นสัญญาเสียเปรียบเอกชน ทั้งๆ ที่ฉลาดมาทั้งชีวิต?

iammeng's picture

สมองที่ต้องคิดหาข้อแก้ตัวตลอดเวลา หาทางบิดเบือนหลังฐานตลอดเวลา และหาคำพูดเจ็บๆไว้แก้เผ็ด ...จนวันหนึ่งสมอง สส เหล่านั้นเกิดการวิวัฒนาการ!