IBM สาธิตทรานซิสเตอร์แบบกราฟีนทำงานที่ 155 GHz

By: lew
Writer
on Wed, 13/04/2011 - 03:16

ไอบีเอ็มสาธิตทรานซิสเตอร์แบบใหม่ที่สร้างขึ้นจากกราฟีน เพิ่มความถี่สูงสุดที่รองรับไปถึง 155GHz เร็วกว่าทรานซิสเตอร์แบบเดิมๆ ไปถึง 50% โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก DARPA หน่วยงานวิจัยด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาทรานซิสเตอร์ความถี่สูงเพื่อใช้ในงานสัญญาณวิทยุ

อย่างไรก็ตามทรานซิสเตอร์กราฟีนยังไม่เหมาะต่อการใช้งานในคอมพิวเตอร์ดิจิตอล เนื่องจากระดับศักย์ไฟฟ้าในการทำงานยังไม่เหมาะต่อคอมพิวเตอร์ดิจิตอล แต่การใช้งานในวงจรอนาล็อกเพื่อขยายสัญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องไกลเกินไปนัก

แชมป์ทรานซิสเตอร์ที่ทำงานได้เร็วที่สุดในโลก เป็นของไอบีเอ็มมาตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อทีมวิจัยของไอบีเอ็มแสดงทรานซิสเตอร์ 100GHz

ที่มา - ComputerWorld

3 Comments

Architec's picture

>งานสัญญาณวิทยุ?

อ๋อ สื่อสารกับยานอวกาศ นึกว่าเอาไปใช้อย่างอื่น :P