นิ้วมือบอกความเข้มแข็งของเราได้

By: terminus
Writer
on Mon, 06/12/2010 - 11:46

ยกมือขึ้นมาแล้วดูที่นิ้วชี้กับนิ้วนางให้ดีๆ สองนิ้วนี้บอกถึงความเข็มแข็ง ความก้าวร้าว ความสามารถในทางกีฬาและการมองโลกในแง่ดีของเราได้

จากการวิจัยของ ดร. Jim Golby และ Jennifer Meggs แห่ง Teesside University ที่ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 67 คนด้วยการให้ตอบแบบสอบถาม ค้นพบว่าคนที่มีนิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนางมากๆ จะมีความเข้มแข็งของจิตใจ, ความก้าวร้าว, ความสามารถในทางกีฬา, และมองโลกในแง่ดีกว่าคนที่มีนิ้วชี้ยาวเท่ากับหรือมากกว่านิ้วนาง

อัตราส่วนความยาวของนิ้วชี้กับนิ้วนาง (2D:4D Ratio) สามารถบ่งบอกถึงระดับปริมาณ Testosterone ที่ทารกได้รับตอนที่อยู่ในครรภ์ คนที่มีนิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนางมากแสดงถึงการได้สัมผัสกับ Testosterone ในปริมาณสูง งานวิจัยในครั้งนี้ยืนยันว่าความเข้มแข็งของจิตใจของมนุษย์มีปัจจัยมาจากปัจจัยทางชีววิทยาได้ด้วย (อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง)

ที่มา - Science Daily

5 Comments

razhluk's picture

เค้าวัดจากข้างไหนครับ? ระยะห่างระหว่างสองนิ้วนี้ของมือขวาผมน้อยกว่ามือซ้ายสองเท่าเลย
ผมว่ามันขัดๆกันหน่อยๆนะครับ ที่ว่าก้าวร้าวกับมองโลกในแง่ดี

Thaina's picture

คนบางคนอาจจะก้าวร้าวเพราะมองโลกในแง่ดีครับ
คือเขาอาจจะคิดว่าคนเราควรตรงไปตรงมา มีปัญหาก็ควรจะใส่ให้เต็มที่ อย่าเกรงใจเพราะมันจะทำให้ปัญหาไม่ได้แก้
และมองโลกในแง่ดีว่าทุกคนควรทำแบบนี้ และทุกคนควรรับได้