การบริโภคแอลกอฮอล์ทำให้ความเสี่ยงของการเป็นเนื้องอกเต้านมเพิ่มขึ้นในสาววัยรุ่น

By: chobits_nizzy
Writer
on Tue, 13/04/2010 - 22:32

12 เมษายนที่ผ่านมา มีการนำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ใน Pediatrics กล่าวว่าสาววัยรุ่นที่บริโภคแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกเต้านม (benign breast disease ;BBD) เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่บริโภคแอลกอฮอล์นานๆครั้ง หรือไม่บริโภคเลยอย่างมีนัยสำคัญ

การบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงอายุ 18 และ 22 ปี เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นเนื้องอกเต้านมในการศึกษาย้อนหลัง (retrospective study) โดยข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้มาจาก Growing Up Today Study (GUTS)

จากอาสาสมัคร 6899 คนที่เข้าร่วมในการวิจัยตั้งแต่ปี 2548 และ 2550 มีผลชิ้นเนื้อที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเนื้องอกเต้านม 67 คน และ 80 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกเต้านมโดยไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อ อ้างอิงจากผู้ที่ไม่บริโภคแอลกอฮอล์เลย หรือบริโภคแอลกอฮอล์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์

หญิงที่เป็นโรคเนื้องอกเต้านมมักมีอายุมากกว่าหญิงที่ไม่เป็นประมาณ 8 เดือน และผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นความเกี่ยวข้องระหว่างการเป็นเนื้องอกเต้านมและการบริโภคแอลกอฮอล์หลังจากการปรับอายุ, ดัชนีมวลกาย, อายุที่มีประจำเดือน, อายุที่เริ่มบริโภคแอลกอฮอล์เป็นประจำ และประวัติครอบครัวของการเป็นเนื้องอกและมะเร็งเต้านมแล้ว

ที่มา : Medscape