Blogs

พลังงานจากกรดฟอร์มิก

By: Mr.JoH on Thu, 08/05/2008 - 15:36

นักวิจัยจากเยอรมัน ประสบความสำเร็จ ในการคิดค้นกระบวนการสร้างไฮโดรเจนจากกรดฟอร์มิก (Formic acid) ที่อุณหภูมิห้อง

กรดฟอร์มิก เป็นกรดอินทรีย์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลไม่ซับซ้อนมากนัก ตามมธรรมชาติสามารถพบได้จากสัตว์จำพวก มดและผึ้ง มีสูตรโมเลกุลคือ CH2O2 การเปลี่ยนกรดฟอร์มิกให้กลายมาเป็นพลังงาน ของนักวิจัยดังกล่าว ทำได้โดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม ก็จะได้เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ตัวดูดซับคาร์บอน ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ไฮโดรเจนบริศุทธิ์ออกมา ซึ่งการใช้กรดฟอร์มิกมีข้อดีหลายอย่าง ก็คือ สามารถจัดเก้บได้ง่าย, ไม่เป็นพิษ, และสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ง่าย

หนองน้ำมีส่วนช่วยโลกร้อนมากกว่าที่เราคิด

By: Mr.JoH on Wed, 07/05/2008 - 23:51

ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลสาบ (Limnologist) จากมหาวิทยาลัยไอโอว่า (Iowa State University) ได้นำเสนองานวิจัยทีว่า หนองน้ำ, บ่อน้ำ ที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก มีส่วนช่วยในการดูดซับคาร์บอน พอๆ กับมหาสมุทรขนาดใหญ่

ศาสตราจารย์ John Downing หัวหน้าทีมวิจัย ได้ค้นพบว่า การสร้างบ่อน้ำในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม ในสหรัฐอเมริกา มีส่วนช่วยในการดูดซับคาร์บอนมากกว่าที่คิดกันเอาไว้ โดยสามารถดูดซับได้มากกว่าต้นไม้ ตั้งแต่ 20 ถึง 50 เท่า

คณิตศาสตร์ช่วยสังเกตการนอนหลับ

By: Mr.JoH on Wed, 07/05/2008 - 23:07

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland) ได้พัฒนาวิธีการวัด รูปแบบของการหายใจของเด็กทารกขึ้นมาใหม่ และสามารถนำไปใช้กับผู้ใหญ่ไ้ด้ด้วย

นักศึกษาระดับปริญญาเอก Philip Terrill ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน ของทฤษฏีความยุ่งเหยิง (Chaos Theory) โดยข้อมูลที่จะนำมาใ้ช้ในการคำนวน จะได้มาจกอุปกรณ์การวัด ซึ่งติดตั้งอยู่รอบหน้าอกของเด็กทารกที่ทำการวัด

วิธีการสังเกตการนอนหลับในปัจจุบัน จะต้องให้เด็กอยู่ในห้องที่กำหนด โดยมีอุปกร์พิเศษ, มีพยาบาล, หมอ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ ในการสังเกต

เมืองไร้ก๊าซคาร์บอนกลางทะเลทราย

By: Explorinex on Tue, 06/05/2008 - 19:37

โครงการ Masdar initiative ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซส MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัท Abu Dhabi Future Energy จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต UAE ได้ร่วมกันลงทุนเพื่อสร้างเมืองที่ปราศจากการผลิตคาร์บอน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ของปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยใช้งบประมาณกว่า 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีพื้นที่เมืองรวม 7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ชานกรุงอาบู ดาบี เมืองหลวงของ UAE ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย ร้านค้าและโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งสามารถรองรับประชากรได้ประมาณ 50,000 คน

สัตว์เขตร้อนอาจสูญพันธุ์ เพราะปัญหาโลกร้อน

By: Mr.JoH on Tue, 06/05/2008 - 19:34

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย UCLA และมหาวิทยาลัย Washington ได้พบว่า สิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น แมลง, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, และสัตว์เลื้อยคลาน มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน

นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายว่า ในปัจจุบันสัตว์จำพวกดังกล่าว ได้ปรับตัวให้อยู่ในสภาพอากาศของพื้นที่แถบนี้ได้เป็นอย่างดี ภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ซึ่งส่งผลเสียในการเพิ่มจำนวนประชากร

เพิ่มความฉลาด โดยการดูดนมจากเต้า

By: Mr.JoH on Tue, 06/05/2008 - 15:18

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย McGill ได้ทำการศึกษาว่าการให้นมแน่แก่เด็กทารก มีผลต่อการพัฒนาการของตัวเด็กอย่างไร ซึ่งผลกจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวนมาก ก็พบความสัมพันธุ์ ระหว่างการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา กับระยะเวลาที่ลูกมีโอกาสได้ดูดนมจากแม่

จากผลการศึกษาดังจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 14,000 คน เป็นเวลากว่า 6 ปี ทำให้ ดร. Michael Kramer ได้้ข้อสรุปที่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจน ว่า ยิ่งแม่ให้ลูกดูดนมเป็นเวลานานเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้เด็กฉลาดขึ้นเท่าั้นั้น

โพลีเมอร์จากถั่วเหลือง

By: Mr.JoH on Mon, 05/05/2008 - 21:43

Sevim Ertan และ Zengshe Liu นักเคมีจากสถาบันวิจัย Agricultural Research Services (ARS) ได้ทำการพัฒนาไฮโดรเจล (Hydrogel) ที่สร้างจากน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยสามารถนำมาใช้แทนโพลิเมอร์ที่สร้างจาก polyacrylic และ polyacrylamide

น้ำมันถั่วเหลือง ได้รับความสนใจในการนำมาเป็นวัตถุดิบ ก็เนื่องมาจาก คุณสมบัติทางเคมี, และความว่องไวในการเจริญเิติบโตของถั่วเหลือง ซึ่งสหรัฐสามารถผลิตน้ำมันถั่วเหลือง ได้ถึง 38% ของปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองทั้งโลก

ทำไมเชื้อกาฬโรคถึงร้ายแรง ?

By: Mr.JoH on Mon, 05/05/2008 - 17:11

กาฬโรค ถือเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เราเคยรู้จักกันมา ตลอดอารยธรรมอันยาวนานของมนุษย์ กาฬโรคได้คร่าชีวิตผู้คนรวมกันแล้วกว่า 200 ล้านคน โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ไม่เลือกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าใครก็ตามที่ติดโรคดังกล่าว ก็สามารถล้มหายตายจากได้ทั้งสิ้น

กาฬโรค เป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Yersinia pestis ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ได้สงสัยมานาน ว่าทำไมเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ถึงได้ีมีพิษสงในการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รุนแรงขนาดนี้

เปลี่ยนเชื้อราให้เป็นเชื้อเพลิง

By: Mr.JoH on Mon, 05/05/2008 - 02:00

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัย LOS ALAMOS, กระทรวงพลังงานสหรัฐ และสถาบันวิจัยจีโนม ได้ประกาศถึงความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมส่วนสำคัญ ของเชื้อรา Tricoderma reesei ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า เชื้อราดังกล่าว สามารถย่อยสลายเส้นใยของพืชให้กลายเป็นน้ำตาลได้อย่างไร การค้นพบดังกล่าว สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพ ของการเปลี่ยนเซลลูโลสของพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวโพด ไปสู่เอทานอล ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

เชื้อราดังกล่าว ใช้เอนไซม์ในการย่อยเส้นใยของพืช แล้วเปลี่ยนเส้นใยดังกล่าว ให้กลายเป็นน้ำตาล Monosaccharide โดยใช้น้ำตาลที่ได้จากการย่อยมาเป็นอาหาร

ซอฟต์แวร์สำหรับเร่งความเร็ว P2P

By: Mr.JoH on Sun, 04/05/2008 - 00:30

ในปัจจุบัน ปริมาณแบนวิดธ์กว่า 70 % ของระบบอินเตอร์เน็ต ได้ถูกใช้ไปโดยเครือข่าย P2P ซึ่งนำมาสู่ปัญหาขัดแย้ง ระหว่างผู้ใช้งาน กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งแต่ฝ่ายก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลของตัวเอง

Pages

Subscribe to RSS - blogs