deeristic's blog

แสงอัจฉริยะ (Smart Lighting) วิถีใหม่การใช้แสงไฟสำหรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอล

By: deeristic on Sat, 20/08/2016 - 13:30

"แสงคือชีวิต" คำกล่าวนี้คงจะไม่ได้กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ถูกจำกัดเพียงเฉพาะในเวลากลางวัน ที่ต้องพึ่งพาอาศัยแสงไฟธรรมชาติจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว แสงก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับชีวิตในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการอยู่อาศัย การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การประกอบธุรกิจ ไปจนถึงการตอบสนองไลฟ์สไตล์เพื่อความบันเทิง

Subscribe to RSS - deeristic's blog