akedemo's blog

[April Fool's] ผลวิจัยชี้ “นักวิทยาศาสตร์เกือบสามในสี่เห็นว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์”

By: akedemo on Sun, 01/04/2012 - 18:23

แม้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะเสมือนว่ามีเส้นแห่งความแตกต่างแบ่งแยกระหว่างหลักการทางศาสนาและวิทยาศาสตร์อยู่ แต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Social Text กลับชี้ให้เห็นว่า ศาสนาบางศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ที่เน้นถึงการใช้หลักเหตุและผลนั้นมีความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ในระดับฐานราก

คณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยดอว์กินส์ ในออสเตรเลียได้ทำการทดลองเพื่อที่จะดูว่านักวิทยาศาสตร์มีความเห็นกับศาสนาเช่นไร การทดลองแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ

Subscribe to RSS - akedemo's blog